PAT do Grao en Bioloxía

O PAT é o instrumento a través do cal se deseña o contido e execútanse as distintas accións relativas á titoría do estudantado matriculado na titulación.

O PAT que se desenvolve na Facultade de Bioloxía ofrece apoio continuo ao estudantado no plano académico, persoal e pre-profesional, facilitando a súa adaptación ao sistema universitario, orientándoos e motivándoos durante os seus estudos, e contribuíndo á súa formación para o desempeño da profesión. O PAT trata así de dar coherencia a un dos principios polos que aposta a Facultade de Bioloxía: contribuir á formación integral do estudantado e á plena adquisición das competencias do título.

Actividades do PAT de 1º Curso
Actividades do PAT de 2º Curso
Actividades do PAT de 3º Curso
Actividades do PAT de 4º Curso

 

PAT nos estudos de posgrao

Todas as titulacións de máster adscritas ao centro desenvolven plans de acción titorial có obxectivo de dar apoio e orientación ao estudantado matriculado.

As características específicas dos sistemas de acción titorial das titulacións de máster poden consultarse nas páxinas web de cada título:

 

Coordinación do PAT

Jesús Miguez Miramontes
+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

Cursos anteriores

PAT do Grao en Bioloxía
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011

Informe de avaliación do PAT
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011