As comisións delegadas realizan tarefas de estudo e asesoramento sobre temas concretos a proposta da Xunta de Facultade, podendo propoñer solucións aos mesmos e/ou adotar as resolucións pertinentes.

Todas as comisións son actualizadas e ratificadas en Xunta de Facultade.

As Comisións delegadas da Facultade de Bioloxía son as seguintes:

Composición

Nome Cargo
Mercedes Gallardo Medina (Decana) Presidenta
Emilio Gil Martín (Secretario da Facultade) Secretario
Carmen Sieiro Vázquez (Dpto. C01) Representante PDI funcionario
Josefa Garrido González (Dpto. C04) Representante PDI funcionario
Armando Caballero Rúa (Dpto. C03) Representante PDI funcionario
Esther Barreal Modroño (Dpto. C02) Representante PDI contratado
Montserrat Pestaña Nieto Representante PAS
Jesús Nicolás Díaz Barbosa Representante do alumnado
Adrián Melón Raña Representante do alumnado

Competencias

Son competencias da Comisión Permanente

 • Estudar, asesorar e propoñer solucións en todos aqueles asuntos que o Decano ou a Xunta de Facultade someta á súa consideración.
 • Decidir sobre asuntos de trámite ou aqueles outros que a Xunta de Facultade delegue nela. Cando algún membro da comisión considere que un asunto non é de trámite, éste deberá ser obrigatoriamente tratado na Xunta de Facultade.

Composición

Nome Cargo
Emilio Gil Martín (Secretario facultade; deleg. Decano) Presidente
Luis González Rodríguez Representante PDI
Angel Pérez Diz Representante PDI
Carmen Sieiro Vázquez Representante PDI
Eduardo Gallardo Ortega Representante PAS
Iván Outomuro Mariño Representante do alumnado
Laura Blanco Lemos Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Validacións e Recoñecementos as que a continuación se indican:

 • Resolver as solicitudes de admisión aos estudos de grao adscritos á Facultade e proceder á valoración e recoñecemento das materias cursadas noutras titulacións, centros ou universidades, conforme á normativa específica vixente na Universidade de Vigo.
 • Valorar e aprobar as solicitudes de dedicación a tempo parcial do estudantado.
 • Validar as prácticas académicas externas (extracurriculares) realizadas polo alumnado.
 • Asesorar e ofrecer propostas de resolución de asuntos relativos á actividade docente a petición da Xunta de Facultade ou do equipo decanal.

Composición

Nome Cargo
Mercedes Gallardo Medina (Decana) Coordinador da Comisión
Jesús M. Míguez Miramontes (Vicedecano) Secretario
Luis González Rodríguez Representante PDI
Manuel Megías Pacheco Representante PDI
Fuencisla Mariño Callejo Representante PDI
Paloma Morán Martínez Representante PDI
Adrián Melón Raña Representante do alumnado
Sara Fernández Pazos Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Traballo Fin de Grao:

 • Xestionar todo o proceso relativo aos TFG.
 • Asegurar a aplicación da normativa interna da Facultade de Bioloxía para o TFG, así como a adecuación de calquera procedemento que derive do desenvolvemento do mesmo, ao Regulamento xeral de Traballos de Fin de Grao da Universidade de Vigo.

Composición

Nome Cargo
Manuel Ángel Pombal Diego (Vicedecano, deleg. decano) Presidente/a
Emma Fernández Covelo Representante PDI
Castor Muñoz Sobrino Representante PDI
Montserrat Pestaña Nieto Representante PAS
Daniel Diz Torrado Representante do alumnado
Ana Rodríguez Fernández Representante do alumnado
Sara Vila Almuiña Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Actividades Extraacadémicas e Culturais:

 • Coordinar e potenciar todo tipo de actividades relacionadas coa cultura e o lecer destinadas ao disfrute do colectivo universitario e da sociedade.
 • Coordinar a xestión do orzamento asignado a estas actividades ou as partidas que se obteñan para fins acordes ás competencias desta comisión.

Realizan funcións concretas de ámbito académico e están reguladas por normativas universitarias específicas para a función que deben realizar.

Comisión de Compensación de Grao

Nome Cargo
Mercedes Gallardo Medina (Decana) Presidenta
Manuel Ángel Pombal Diego Representante do PDI – Titular 1
Isabel Pardo Gamundi Representante do PDI – Titular 2
Castor Muñoz Sobrino Representante do PDI – Titular 3
Jesús M. Míguez Miramontes Representante do PDI – Suplente 1
Josefa Garrido González Representante do PDI – Suplente 2
José Faro Rivas Representante do PDI – Suplente 3
Xena del Carmen Pérez Alonso Representante de Alumnos – Titular
David Rocha Grandal Representante de Alumnos – Suplente 1

Son funcións desta comisión:

 • Levar a cabo o proceso de avaliación por compensación do estudantado do Grao en Bioloxía, seguindo as instrucións dictadas para este proceso polo Vicerreitorado de Estudantes.