Procesos estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 21/07/2022
DE-02 Seguimento e medición 04/12/2023
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 20/02/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns 20/02/2015
MC-05 P1 Medición da satisfacción dos grupos de interese 21/12/2020

 

Procesos clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 22/07/2016
AC-0201 P1 Matrícula 22/07/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 22/07/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 04/12/2023
DO-0102 Seguimento e mellora das titulacións 04/12/2023
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 21/05/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 25/09/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 21/05/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo 08/07/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 21/05/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 21/05/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 21/12/2020

 

Procesos soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 25/09/2017
PE-02 Xestión do PDI 04/12/2023

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control dos documentos e dos rexistros 04/12/2023

 

Xestión de infraestrutura (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais 20/12/2019