Planificación e desenvolvemento estratéxico

Revisión pola dirección

Xestión de queixas, suxestións e parabéns

Satisfacción dos grupos de interese

Seguimento e mellora das titulacións

Planificación e desenvolvemento do ensino

Promoción das titulacións

Orientación ao estudante

Xestión das prácticas académicas externas