Planificación e desenvolvemento estratéxico

Revisión pola dirección

Xestión de queixas, suxestións e parabéns

Satisfacción das usuarias e usuarios

Seguimento e mellora das titulacións

Planificación e desenvolvemento do ensino

Promoción das titulacións

Orientación ao estudante

Xestión das prácticas académicas externas

Información pública e rendemento de contas

Xestión dos recursos materiais