O obxectivo xeral do título é proporcionar unha formación de carácter xeral aos graduados en Bioloxía que lles capacite para exercer a profesión regrada do biólogo. Os graduados adquirirán capacidade de organización, análise e síntese, para poder proporcionar servizos de calidade aos cidadáns, mediante un razoamento crítico e a aprendizaxe continuada.

En base a iso despréganse os seguintes obxectivos específicos para o Grao en Bioloxía:

  • Dotar aos estudantes en Bioloxía cunha base sólida e equilibrada de coñecementos actualizados e habilidades prácticas que lle permitan comprender a diversidade biolóxica e o funcionamento dos seres vivos e a súa relación co medio que lles rodea.
  • Desenvolver no alumnado a habilidade para aplicar os seus coñecementos teóricos e prácticos á solución de problemas concretos relacionados coa Bioloxía e as súas aplicacións, especialmente nos campos da saúde, a industria e os sistemas produtivos, o medio ambiente e as novas tecnoloxías.
  • Desenvolver no alumnado capacidades autónomas de aprendizaxe e plenas competencias para desenvolver a profesión de biólogo.
  • Fomentar o espírito de investigación como medio para contribuír ao avance científico e tecnolóxico e aplicar devandito coñecemento á solución dos problemas do contorna socio-económico e da sociedade en xeral.