Materia ECTS Carácter Curso Sem.
Redacción e execución de proxectos 6 OB
Traballo Fin de Grao 18 OB