Matrícula

Información sobre matrícula

 

Información previa á matriculación sobre acceso e admisión

O perfil de ingreso recomendado sería o daquel estudantado procedente de Bacharelato (do ámbito científico ou tecnolóxico) que teña superada a Proba de Acceso á Universidade (PAU), e o de persoas Técnicas Superiores formadas nos Ciclos Superiores de Formación Profesional (CSFP) das ramas científica e sanitaria. Asimesmo, valorarase o ingreso de persoas tituladas universitarias con perfil científico-técnico. A titulación de Grao en Bioloxía require que o estudantado posúa unha serie de aptitudes, coñecementos e características persoais para facilitar a súa adaptación aos estudos.

Por iso, o futuro estudantado de Bioloxía debería:

 • Posuír un amplo coñecemento das ciencias básicas: física, química, matemáticas e bioloxía. Son recomendables os coñecementos de xeoloxía e a ser posible coñecemento do idioma inglés, polo menos a nivel de comprensión.
 • Expresarse axeitadamente de forma oral e escrita.
 • Ter interese polos temas que se relacionan coa natureza e inquietude por coñecer os seres vivos e os seus procesos vitais, así como preocuparse polos problemas medioambientais.
 • Posuír capacidade de observación e análise, motivación para o traballo de campo e de laboratorio, disciplina de estudo e estar disposto a ser parte activa do proceso ensino-aprendizaxe, con preocupación pola calidade e motivación polo cumprimento dos obxectivos.

Tal e como se detalla na páxina web da CIUG poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia (SUG) as personas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 1. Ter superada a ABAU establecida na Real Decreto Lei 5/2016 do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro.
 2. Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo as normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:
  • Título de bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, para estes efectos, ao título de bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título homologado ao título español de bacharelato para estudantes de sistemas educativos estranxeiros.
 3. Cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de estados membros da Unión Europea ou doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais nesta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 4. Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, ou tela superada, no Sistema Universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.
 5. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.
 6. Posuír un título de técnico superior de formación profesional, ensinos de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.
 7. Posuír un título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación do ensino universitario (diplomado, licenciado, enxeñeiro etc.) ou títulos equivalentes.
 8. Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

A entrada en vigor da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa modifica os requisitos de acceso e admisión aos ensinos oficiais de grao desde o título de Bacharel ou equivalente establecido no artigo 38 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación e introduce as disposicións adicionais trixésimo terceira e trixésimo sexta que establecen respectivamente o acceso para os titulados en Bacharelato Europeo e Internacional e alumnos e alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados membros da UE ou doutros cos que se estableceron acordos internacionais, e o acceso desde as titulacións de Técnico Superior e Técnico Deportivo Superior e de alumnos e alumnas en posesión dun título, diploma ou estudo obtido ou realizado no estranxeiro equivalente ao título de Bacharel.

De acordo con esta nova redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, o acceso ao título de Grao en bioloxía aterase ás disposicións do Ministerio, da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da CIUG, e ao que se dispoña no desenvolvemento normativo da Universidade de Vigo.

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias dos Graos en Bioloxía das universidades so Sistema Universitario de Galicia.

Táboas de recoñecementos