A Facultade de Bioloxía comezou no curso 2017/2018 o Plan de Internacionalización, de forma que varias materias do Grao en Bioloxía se impartiron íntegramente en inglés (por profesorado debidamente acreditado). O inglés é considerado como a lingua da ciencia e o seu uso é casi xeneralizado en Bioloxía (revistas científicas, laboratorios, centros de investigación,…), polo que o seu coñecemento facilita o acceso ao mundo laboral.

Na nosa facultade o nivel de inglés necesario para cursar as materias ofertadas é equivalente a B2, polo que a maioría dos estudantes que acceden ao grao teñen dito nivel (bacharelato, formación propia), o que lles permitirá asistir e progresar adecuadamente nas materias que se impartan en inglés. Estas materias son as seguintes:

Materias impartidas en inglés – Curso 2019/2020

Materia Curso Cuad. ECTS
Química aplicada á Bioloxía 1c 6
Citoloxia e Histoloxía I 1c 6
Zooloxía II 2c 6
Xenética I 2c 6
Xenética II 1c 6

 

Nestas materias manteñense os grupos en galego/castelán, pero ademais incorporase un novo grupo en inglés (toda a materia) no que participarán un máximo de 15-16 estudantes (en caso dunha demanda superior, empregarase un criterio de selección por expediente académico).

No calendario do curso 2019/2020 xa figuran os horarios das materias en inglés, moi similares aos do resto de materias.

O estudantado que curse materias en inglés o verá reflexado no suplemento europeo ao título (SET) que acompaña ao expediente académico.