O Plan de Autoprotección é o documento que establece o marco orgánico e funcional dispoñible no Edificio de Ciencias Experimentais (que engloba ás facultades de Bioloxía, Ciencias do Mar e Química), co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens así como para dar resposta axeitada ás situacións de emerxencia na mesma e garantir a integración có sistema público de Protección Civil. O Plan de Autoprotección aborda a identificación e avaliación de riscos así como as medidas de protección e outras actuacións a adoptar en caso de emerxencia. O Plan de Autoprotección estructúrase en nove capítulos e tres anexos dacordo coa Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007, de 23 de marzo) e redactouse conforme á lexislación e normativa vixentes.

Plan de Autoprotección do Edificio de Ciencias Experimentais

 

Documentación

Formularios para a xestión das emerxencias

Prevención de Riscos Laborais

 

Se desexa consultar máis información sobre a prevención de riscos laborais, pode acudir á web da Universidade de Vigo nos seguintes enlaces: