A Comisión de Calidade da Facultade de Bioloxía é un órgano colexiado que supervisa e promove os diferentes sistemas e procesos vencellados á calidade (SGC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a análise de resultados e indicadores así como a planificación e seguimento de accións de mellora consecuentes.

Regulamento de réxime interno da Comisión de calidade

De acordo co Manual de Calidade, a Comisión de Calidade ten as seguintes funcións:

  • Examinar a planificación do SGIC da Facultade.
  • Coordinar os obxectivos anuais de calidade da Facultade e comprobar a súa execución.
  • Seguir a eficiencia dos procedementos mediante os indicadores establecidos.
  • Estudar e aprobar a implantación das propostas de mellora do SGIC.
  • Avaliar os resultados das enquisas de satisfacción e propoñer as melloras que poidan derivar dos resultados.
  • Propoñer a creación de grupos ou equipos de mellora, para atender a resolución de puntos febles detectados no proceso de avaliación.

Nome Estatus Cargo
Mercedes Gallardo Medina Presidenta Decana
Enlace de Igualdade
Jesús M. Míguez Miramontes Secretario Coordinadora de calidade
Jose Luís Soengas Fernández Vogal Coordinador Máster en Acuicultura
Luis Navarro Echeverría Vogal Coordinador Máster en Biodiversidade Terrestre
José Manuel García Estévez Vogal Coordinador Máster en Bioloxía Marina
Pedro Pablo Gallego Veigas Vogal Coordinador Máster en Biotecnoloxía Avanzada
José Antonio Lamas Castro Vogal Coordinador Máster en Neurociencia
Josefina Garrido González Vogal Coordinadora Máster en Profesorado
Humberto Quesada Rodríguez Vogal Coordinadora Máster en Xenómica e Xenética
Manuel Ángel Pombal Diego Vogal Coordinador de mobilidade e prácticas externas
Raúl Iglesias Blanco Vogal Representante PDI grao
Carmen Sieiro Vázquez Vogal Representante PDI grao
María Fariza Novoa Vogal Administradora de centro
Isabel Caride Fernández Vogal Representante PAS, secretaría de estudantes
Manuel Eduardo Gallardo Ortega Vogal Representante PAS, técnico de laboratorio
David Rocha Grandal Vogal Estudante de grao
Pablo Barreira Villamarín Vogal Estudante de grao
Rocío Toucedo Rodríguez Vogal Estudante de mestrado
María Simón Estévez Vogal Estudante de mestrado
Antía Verde Rodríguez Vogal Estudante de doutoramento
Daniel Pérez Estévez Vogal Egresado
Jonatan Reboredo Durán Vogal Egresado
Pelayo Míguez Muiños Vogal Representante da sociedade, COBG
Maruxa Pérez Vázquez Vogal Representante da sociedade, empregadora
José Miguel Dorribo Rivera Vogal Área de Calidade