alumnado

Plan de Acción Titorial

O PAT é o instrumento a través do cal se deseña o contido e se executan as distintas accións relativas á titoría dos alumnos matriculados na titulación.

PAT dos Programas de Posgrao

Todas as titulacións de mestrado adscritas ao centro desenvolven plans de acción titorial có obxectivo de dar apoio e orientación aos estudantes matriculados.

As características específicas dos sistemas de acción titorial das titulacións de mestrado poden consultarse nas páxinas web de cada título, a través do enlace Estudos de Posgrao.