Plan de estudos

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación Básica 60 60
Obrigatorias 126 126
Optativas de mención 24 72
Optativas xerais 18 24
Traballo Fin de Grao 12 12
Total 240 294

 

Estrutura e distribución temporal do programa formativo


 

Desenvolvemento do ensino

 

Na memoria verifica vixente do Grao en Bioloxía, no apartado 5 “Planificación da ensino”, faise referencia aos sistemas de avaliación posibles que se aplican no título. En concreto, o texto indica o seguinte:

  • A avaliación de competencias xerais e específicas, contidos e obxectivos que están íntimamente relacionadas coa adquisición de coñecementos serán avaliados en cada materia da titulación, así como no traballo fin de grao. O proceso implicará tanto unha avaliación continua a través do seguimento do traballo na aula, como unha avaliación global do proceso de aprendizaxe e a adquisición de competencias e coñecementos. Estes sistemas de avaliación desenvolveranse de forma detallada na guía docente de cada materia en cada curso académico.
  • A avaliación de competencias e obxectivos que non están intimamente relacionadas coa adquisición de coñecementos (por exemplo, coñecer e actuar dentro dos principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional, coñecendo e desenvolvendo os Dereitos Humanos, os principios democráticos, de igualdade entre mulleres e homes, de solidariedade, de protección ambiental, de accesibilidade universal e de fomento da cultura da paz) serán avaliadas nas diferentes actividades e manifestacións que o alumno faga durante o seu programa formativo, así como no desenvolvemento das Prácticas externas e no TFG.

En cada materia, o sistema de cualificación expresarase mediante cualificacións numéricas decimais de 0 a 10, de acordo co establecido no artigo 5 do Real Decreto 1125/2003, do 5 de setembro.