As comisións delegadas realizan tarefas de estudo e asesoramento sobre temas concretos a proposta da Xunta de Facultade, podendo propoñer solucións aos mesmos e/ou adotar as resolucións pertinentes.

Todas as comisións foron actualizadas e ratificadas en Xunta de Facultade o 23 de outubro de 2018.

As Comisións delegadas da Facultade de Bioloxía son as seguintes:

Composición

Nome Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes (Decano) Presidente
Aida García Molares (Secretaria da Facultade) Secretaria
Pilar Molist García (Dpto. C01) Representante PDI funcionario
Luís González Rodríguez (Dpto. C02) Representante PDI funcionario
Armando Caballero Rúa (Dpto. C03) Representante PDI funcionario
Alberto Velando Rodríguez (Dpto. C04) Representante PDI contratado
Guadalupe Rodríguez Miramontes Representante PAS
María Otero Alonso Representante do alumnado
Marta Ruíz Arribas Representante do alumnado

Competencias

Son competencias da Comisión Permanente

 • Estudar, asesorar e propoñer solucións en todos aqueles asuntos que o Decano ou a Xunta de Facultade someta á súa consideración.
 • Decidir sobre asuntos de trámite ou aqueles outros que a Xunta de Facultade delegue nela. Cando algún membro da comisión considere que un asunto non é de trámite, éste deberá ser obrigatoriamente tratado na Xunta de Facultade.

Composición

Nome Cargo
Aída García Molares (deleg. Decano) Presidenta
Elena Benito Rueda Representante PDI
Humberto Quesada Rodríguez Representante PDI
Carmen Sieiro Vázquez Representante PDI
Eduardo Gallardo Ortega Representante PAS
María Otero Alonso Representante do alumnado
Jesús Manuel Pérez Lago Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Docencia e Validacións as que a continuación se indican:

 • Actuar como comisión de arbitraxe para resolver conflitos en todo o relativo á docencia.
 • Propoñer á Xunta de Facultade o calendario de exames oficiais.
 • Velar que os horarios e contidos teóricos e prácticos das diferentes materias impartidas na Facultade se axusten ao disposto nos plans de estudo vixentes.
 • Establecer as canles de comunicación entre o profesorado dun mesmo curso ou ciclo, para a planificación e desenvolvemento do mesmo.
 • Elaborar o proxecto de regulamento para a realización, defensa e calificación das teses de licenciatura.
 • Informar sobre as solicitudes de validación parcial de estudos á Xunta de Facultade, para ser tramitadas á Comisión de Goberno.
 • Calquera outra función relacionada coa docencia que sexa competencia da Xunta de Facultade e ésta delegue na comisión.

Composición

Nome Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes (Decano) Coordinador da Comisión
Mercedes Gallardo Medina (Vicedecana) Secretaria
María Luisa Castro Cerceda Representante PDI
Emilio Gil Martín Representante PDI
Fuencisla Mariño Callejo Representante PDI
Paloma Morán Martínez Representante PDI
Pablo Amaro Blanco Representante do alumnado
Jesús Manuel Pérez Lago Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Traballo Fin de Grao:

 • Xestionar todo o proceso relativo aos TFG.
 • Asegurar a aplicación da normativa interna da Facultade de Bioloxía para o TFG, así como a adecuación de calquera procedemento que derive do desenvolvemento do mesmo, ao Regulamento xeral de Traballos de Fin de Grao da Universidade de Vigo.

Composición

Nome Cargo
Manuel Ángel Pombal Diego Presidente/a
María Luisa Castro Cerceda Representante PDI
Emilio Gil Martín Representante PDI
Montserrat Pestaña Nieto Representante PAS
María Otero Alonso Representante do alumnado
Jesús Manuel Pérez Lago Representante do alumnado
Mauro Rivas Ferreiro Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Actividades Culturais:

 • Coordinar e potenciar todo tipo de actividades relacionadas coa cultura e o lecer destinadas ao disfrute do colectivo universitario e da sociedade.
 • Coordinar a xestión do orzamento asignado a estas actividades ou as partidas que se obteñan para fins acordes ás competencias desta comisión.

Realizan funcións concretas de ámbito académico e están reguladas por normativas universitarias específicas para a función que deben realizar.

Comisión de Compensación de Grao

Nome Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes (Decano) Presidente
Manuel Ángel Pombal Diego Representante do PDI – Titular 1
María Calviño Cancela Representante do PDI – Titular 2
Emilio Rolán Álvarez Representante do PDI – Titular 3
Pilar Molist García
Marcos Antonio López Patiño
Representante do PDI – Suplente 1
Esther Barreal Modroño
Josefina Garrido González
Representante do PDI – Suplente 2
Humberto Quesada Rodríguez
José Faro Rivas
Representante do PDI – Suplente 3
Pablo Amaro Blanco Representante de Alumnos – Titular
María Otero Alonso Representante de Alumnos – Suplente 1
Jesús Manuel Pérez Lago Representante de Alumnos – Suplente 2

Son funcións desta comisión:

 • Levar a cabo o proceso de avaliación por compensación do estudantado do Grao en Bioloxía, seguindo as instrucións dictadas para este proceso polo Vicerreitorado de Estudantes.

Tribunal que xulgará os Premios Extraordinarios de Fin de Grao
(nomeado na Xunta de Facultade do 23 de outubro de 2018)

Presidente: Armando Caballero Rúa
Secretario: Luis González Rodríguez
Vogal: Pilar Molist García