As comisións delegadas realizan tarefas de estudo e asesoramento sobre temas concretos a proposta da Xunta de Facultade, podendo propoñer solucións aos mesmos e/ou adotar as resolucións pertinentes.

Todas as comisións foron actualizadas e ratificadas en Xunta de Facultade o 23 de outubro de 2018.

 

As Comisións delegadas da Facultade de Bioloxía son as seguintes:

Composición

Nome Cargo
Mercedes Gallardo Medina (Decana) Presidenta
Emilio Gil Martín (Secretario da Facultade) Secretario
Pilar Molist García (Dpto. C01) Representante PDI funcionario
Josefa Garrido González (Dpto. C04) Representante PDI funcionario
Armando Caballero Rúa (Dpto. C03) Representante PDI funcionario
Esther Barreal Modroño (Dpto. C02) Representante PDI contratado
Montserrat Pestaña Nieto Representante PAS
Jesús Nicolás Díaz Barbosa Representante do alumnado
Adrián Melón Raña Representante do alumnado

Competencias

Son competencias da Comisión Permanente

  • Estudar, asesorar e propoñer solucións en todos aqueles asuntos que o Decano ou a Xunta de Facultade someta á súa consideración.
  • Decidir sobre asuntos de trámite ou aqueles outros que a Xunta de Facultade delegue nela. Cando algún membro da comisión considere que un asunto non é de trámite, éste deberá ser obrigatoriamente tratado na Xunta de Facultade.

Composición

Nome Cargo
Emilio Gil Martín (Secretario facultade; deleg. Decano) Presidente
Elena Benito Rueda Representante PDI
Angel Pérez Diz Representante PDI
Carmen Sieiro Vázquez Representante PDI
Eduardo Gallardo Ortega Representante PAS
Iván Outomuro Mariño Representante do alumnado
Laura Blanco Lemos Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Docencia e Validacións as que a continuación se indican:

  • Actuar como comisión de arbitraxe para resolver conflitos en todo o relativo á docencia.
  • Propoñer á Xunta de Facultade o calendario de exames oficiais.
  • Velar que os horarios e contidos teóricos e prácticos das diferentes materias impartidas na Facultade se axusten ao disposto nos plans de estudo vixentes.
  • Establecer as canles de comunicación entre o profesorado dun mesmo curso ou ciclo, para a planificación e desenvolvemento do mesmo.
  • Elaborar o proxecto de regulamento para a realización, defensa e calificación das teses de licenciatura.
  • Informar sobre as solicitudes de validaci