banner

Comisión de Calidade

A Comisión de Calidade da Facultade de Bioloxía é un órgano colexiado que supervisa e promove os diferentes sistemas e procesos vencellados á calidade (SGC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a análise de resultados e indicadores así como a planificación e seguimento de accións de mellora consecuentes.

Regulamento de réxime interno da Comisión de Calidade

De acordo co Manual de Calidade, a Comisión de Calidade ten as seguintes funcións:

  • Examinar a planificación do SGIC da Facultade.
  • Coordinar os obxectivos anuais de Calidade da Facultade e comprobar a súa execución.
  • Seguir a eficiencia dos procedementos mediante os indicadores establecidos.
  • Estudiar e aprobar a implantación das propostas de mellora do SGIC.
  • Avaliar os resultados das enquisas de satisfacción e propoñer as melloras que podan derivar dos resultados.
  • Propoñer a creación de grupos ou equipos de mellora, para atender a resolución de puntos febles detectados no proceso de avaliación.
Nome Cargo
Jesus M. Míguez Miramontes Presidente, Decano
Mercedes Gallardo Medina Secretaria, Coordinadora de Calidade
Enlace de Igualdade
Raúl Iglesias Blanco Coordinador Mestrado Biotecnoloxía Avanzada
Jose Luís Soengas Fernández Coordinador Mestrado Acuicultura
José Antonio Lamas Castro Coordinador Mestrado Neurociencia
José Manuel García Estévez Coordinador Mestrado Bioloxía Marina
Josefina Garrido González Coordinadora Mestrado Profesorado
Manuel Ángel Pombal Diego Coordinador de mobilidade e relacións externas
Pedro Pablo Gallego Veigas Representante PDI Grao e Mestrado
Carmen Sieiro Vázquez Representante PDI Grao e Mestrado
María Fariza Novoa Administradora de centro
Victoria Alonso Crespo Representante PAS
Mauro Rivas Ferreiro Alumno Grao
Adrián Blanco García Alumno Grao
Marta Ruiz Arribas Alumna Mestrado Biotecnoloxía Avanzada
Artai Antón Santos López Alumno Mestrado Profesorado
Antía Verde Rodríguez Alumna Doutoramento
Daniel Pérez Estévez Egresado
Jonatan Reboredo Durán Egresado
Pelayo Míguez Muiños Representante da sociedade, COBG
Maruxa Pérez Vázquez Representante da sociedade, empregador
José Miguel Dorribo Rivera Área de Calidade