facultad

Comisións Delegadas

As comisións delegadas realizan tarefas de estudo e asesoramento sobre temas concretos a proposta da Xunta de Facultade, podendo propoñer solucións aos mesmos e/ou adoptar as resolucións pertinentes.

Todas as comisións foron actualizadas e ratificadas en Xunta de Facultade o 22 de novembro de 2016.


As Comisións delegadas da Facultade de Bioloxía son as seguintes:

Composición

Nome Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes (Decano) Presidente
Aida García Molares (Secretaria da Facultade) Secretaria
Cristina Arias Fernández (Dpto. C01) Representante PDI funcionario
Luis González Rodríguez (Dpto. C02) Representante PDI funcionario
Francisco J. Rodríguez Berrocal (Dpto. C03) Representante PDI funcionario
Alberto Velando Rodríguez (Dpto. C04) Representante PDI contratado
Celsa Fernández Rodríguez Representante PAS
Javier Echave Álvarez Representante do alumnado
Marisol Torres Gonçalves Representante do alumnado

Competencias

Son competencias da Comisión Permanente

 • Estudar, asesorar e propoñer solucións en todos aqueles asuntos que o Decano ou a Xunta de Facultade someta á súa consideración.
 • Decidir sobre asuntos de trámite ou aqueles outros que a Xunta de Facultade delegue nela. Cando algún membro da Comisión considere que un asunto non é de trámite, éste deberá ser obrigatoriamente tratado na Xunta de Facultade.

Composición

Nome Cargo
Aída García Molares (deleg. Decano) Presidenta
Carmen Sieiro Vázquez Representante PDI
Diana Valverde Pérez Representante PDI
Elena de Benito Rueda Representante PDI
Eduardo Gallardo Ortega Representante PAS
Antonio Serrano Hernández Representante do alumnado
Marisol Torres Gonçalves Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Docencia e Validacións as que a continuación se indican:

 • Actuar como comisión de arbitraxe para resolver conflitos en todo o relativo á docencia.
 • Propoñer á Xunta de Facultade o calendario de exames oficiais.
 • Velar que os horarios e contidos teóricos e prácticos das diferentes materias impartidas na Facultade se axusten ao disposto nos plans de estudo vixentes.
 • Establecer as canles de comunicación entre o profesorado dun mesmo curso ou ciclo, para a planificación e desenvolvemento dos mesmos.
 • Informar sobre as solicitudes de validación parcial de estudos á Xunta de Facultade, para ser tramitadas á Comisión de Goberno.
 • Calquera outra función relacionada coa docencia que sexa competencia da Xunta de Facultade e ésta delegue na Comisión.

Composición

Nome Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes (Decano) Coordinador da Comisión
Mercedes Gallardo Medina (Vicedecana) Secretaria
Manuel Joaquín Reigosa Roger Representante PDI
Paloma Morán Martínez Representante PDI
Emilio Gil Martín Representante PDI
Fuencisla Mariño Callejo Representante PDI
Antonio Serrano Hérnández Representante do alumnado
Adrian Blanco García Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Traballo Fin de Grao:

 • Xestionar todo o proceso relativo aos TFG.
 • Asegurar a aplicación da normativa interna da Facultade de Bioloxía para o TFG, así como a adecuación de calquer procedemento que derive do desenvolvemento do mesmo, ao Regulamento xeral de Traballos de Fin de Grao da Universidade de Vigo.

Composición

Nome Cargo
Vicenta Martínez Zorzano (Vicedecana) Presidenta
Manuel Ángel Pombal Diego Representante PDI
María Luisa Castro Cerceda Representante PDI
Victoria Alonso Crespo Representante PAS
Antonio Serrano Hernández Representante do alumnado
Mauro Rivas Ferreiro Representante do alumnado
Rubén Méndez Alonso Representante do alumnado

Funcións

Son funcións da Comisión de Actividades Culturais:

 • Coordinar e potenciar todo tipo de actividades relacionadas coa cultura e o lecer destinadas ao disfrute do colectivo universitario e da sociedade.
 • Coordinar a xestión do orzamento asignado a estas actividades ou as partidas que se obteñan para fins acordes ás competencias desta comisión.

Realizan funcións concretas de ámbito académico e están reguladas por normativas universitarias específicas para a función que deben realizar.

Comisión de Compensación de Grao
Nome Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes (Decano) Presidente
María Cristina Arias Fernández Representante do PDI - Titular 1
María Flora Alonso Vega Representante do PDI - Titular 2
María Almudena Fernández Briera Representante do PDI - Titular 3
María Calviño Cancela Representante do PDI - Suplente 1
Manuel Ángel Pombal Diego Representante do PDI - Suplente 2
Emilio Rolán Álvarez Representante do PDI - Suplente 3
Adrián Blanco García Representante de Alumnos - Titular
Javier Echave Álvaréz Representante de Alumnos - Suplente 1
Gonzalo Ríos Rodríguez Representante de Alumnos - Suplente 2

Son funcións desta comisión:

 • Levar a cabo o proceso de avaliación por compensación do estudantado do Grao en Bioloxía, seguindo as instrucións ditadas para este proceso polo Vicerreitorado de Estudantes.

Tribunal que xulgará os Premios Extraordinarios de Fin de Carreira e fin de Grao
(nomeada na Comisón Permanene do 23 de setembro de 2016)

Presidente: Francisco Javier Rodríguez Berrocal
Secretario: Luis González Rodríguez
Vogal: Josefina Garrido González