Taxas propostas para o título

Denominación Obxectivo
Taxa de graduación como mínimo o 50% en 6 anos
Taxa de abandono como máximo o 20% en 6 anos
Taxa de eficiencia como mínimo o 70% en 6 anos
Taxa de rendemento como mínimo o 70% en 6 anos

Progreso e resultados de aprendizaxe do estudantado

A Universidade de Vigo non ten establecido ningún procedemento xeral, máis alá do que cada titulación determina nos seus propios procesos de avaliación dos ensinos, para a valoración do progreso e os resultados do estudantado.

A Facultade de Bioloxía analizará o progreso e os resultados do estudantado da titulación a través de tres vías:

  • Desenvolvemento dos procedementos chave do SGC DO-0201 P1 de Planificación e desenvolvemento do ensino e DE-02 P1 de seguimento e medición
  • Desenvolvemento do Informe de revisión do sistema pola dirección
  • Desenvolvemento do Traballo Fin de Grao. A elaboración do TFG será utilizado como ferramenta da titulación co obxecto de avaliar de forma global a aprendizaxe do estudantado, pois dito traballo deberá recoller o coñecemento das competencias, contidos e procedementos globais do grao. Este traballo será, polo tanto, un dos procedementos estipulados para a sistemática de avaliación de resultados.