profesion

Novidades sobre a profesión

19/09/2016 - Convocatoria de prazas BIR 2016-2017.

Orde SSI/1461/2016, de 6 de setembro, pola que se aproba la oferta de prazas e a convocatoria de probas selectivas 2016 para o acceso no ano 2017, a prazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeiros e outros graduados/licenciados universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

Máis información sobre o BIR 2016-2017

Qué é o BIR

 

25/04/2016 - Convocatoria de oposicións de Ensinanza Secundaria.

Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Enlace á Orde

 

22/02/2016 - Correspondencia do título oficial universitario de Licenciado en Bioloxía có nivel 3 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior.

Resolución de 10 de febreiro de 2016, da Dirección xeral de Política Universitaria, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 22 de xaneiro de 2016 no que se determina o nivel de correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior do Título Universitario Oficial de Licenciado en Bioloxía.

Enlace á Resolución

 

14/04/2014 - Reconocimiento del titulado en Biología como profesional con capacidad para ejercer la responsabilidad técnica de los servicios de biocidas.

A Subdireción Xeral de Sanidade Ambiental e Saúde Laboral do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, publicou un informe no cal se recoñece ao Titulado en Bioloxía como profesional con capacidade para exercer a responsabilidade técnica dos servizos de biocidas (plaguicidas).

Así pois, con este informe se desenvolve o Artigo 5 do RD 830/2010, de 25 de xuño polo que se establece a normativa reguladora da capacitación para realizar tratamentos con biocidas, incluíndo na lista de profesionais autorizados aos biólogos.

 

Máis Información