banner

Revista REVBIGO

A Revista de Bioloxía de UVIGO (Revbigo) ten como un dos seus principais obxectivos facilitar a publicación dos traballos académico-científicos elaborados polo estudantado que está a formarse na nosa facultade.

O nacemento da revista tivo lugar no ano 2006 auspiciada por unha experiencia piloto de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior, na que participou o centro. Sen dúbida foi unha iniciativa que acadou un notable éxito dando lugar nesa primeira etapa a cinco volumes de edición anual (anos 2006 a 2010). A súa solvencia viuse ratificada tamén coas numerosas aportacións realizadas polo estudantado dos diferentes cursos da xa extinguida Licenciatura en Bioloxía.

Consello de Redacción
Nome Descrición
Mª Luisa Castro Cerceda Profesora Titular da Área de Botánica. Dpto. de Bioloxía Vexetal e CC. do Solo
Emilio Gil Martín Profesor Titular da Área de Bioquímica. Dpto. de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía
Fuencisla Mariño Callejo Profesora Titular da Área de Zooloxía. Dpto. de Bioloxía Animal e Ecoloxía
Manuel Megías Pacheco Profesor Titular da Área de Bioloxía Celular. Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde.
Pilar Molist García Profesora Titular da Área de Bioloxía Celular. Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde.
Manuel Ángel Pombal Diego Profesor Titular da Área de Bioloxía Celular. Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde.
Jonatan Reboredo Durán Graduado en Bioloxía.

EXTENSIÓN E ESTRUCTURA

O traballo terá unha extensión máxima de 10 páxinas, incluíndo táboas e figuras. O manuscrito debe procurar incluír os seguintes apartados: resumo, introdución na que se incluirán os antecedentes do tema e os obxectivos propostos, metodoloxía empregada, resultados con discusión crítica e razoada dos mesmos, conclusións e bibliografía.

No caso de que proceda, tamén se pode incluír un estudo de viabilidade, presuposto e calquera outra información que poida ser relevante para o proxecto exposto.

 

LINGUAXE E ESTILO

O artigo pode ser redactado en galego, castelán ou inglés, con todos os marxes de 2,5 cm. e letra Times New Roman (TNR), 14 e maiúsculas para o título, o resto en tamaño 12, a excepción da bibliografía que figura en tamaño 10.

A páxina inicial inclúe:

 • Título do traballo en TNR 14 negrita e maiúsculas.
 • Nome e Apelidos do alumno e enderezo de correo electrónico en TNR 12 e maiúsculas.
 • Curso y materia en el que se desarrolló el trabajo y nombre do titor (se éste o autoriza).
 • Resumo do traballo de 5-6 liñas onde se explique de forma xeral o tema, indicando si é un estudo bibliográfico ou se os resultados foron obtidos nun traballo de investigación.
 • A continuación comeza a redacción do mesmo coa introducción e antecedentes.

Apartados e subapartados levan os títulos en negrita, aliñados á esquerda e o corpo do texto, con interliñado sinxelo e xustificado.

Táboas e Figuras. Numeraránse de forma consecutiva, dacordo coa súa aparición no texto e irán acompañadas dun texto breve (pé de táboa ou pé de figura) no que se describe o seu contido. E se incluirán no texto aproximadamente no lugar onde se citan.

Referencias bibliográficas no texto: Figurarán entre parénteses indicando o apelido do autor (ou autores se se trata de dous) e o ano de publicación. Se no mesmo parénteses houbera dúas ou máis referencias, ordearánse cronolóxicamente. E, para citar traballos de máis de dous autores, incluiráse o apelido do primeiro seguido de et al. No caso de haber varios traballos do mesmo autor indicase engadindo á data as letras a, b, c, etc.

Bibliografía: Comprenderá un listado de todas as referencias mencionadas (e soamente as que figuran no texto), en letra 10, interliñado sinxelo, marxes xustificados e ordeadas alfabeticamente por apelido do autor. No caso de haber varios traballos do mesmo, ordearánse cronolóxicamente. Por exemplo:

De Landsheere, G. (1982). La investigación experimental en educación. París: UNESCO.
De Landsheere, G. (1986). La recherche en éducation dans le monde. París: P.U.F

En cada caso seguiránse as seguientes normas:

 • Libros completos deben figurar da seguinte maneira: apelido do autor, inicial/es do nome. Data de publicación (ano). Título. Lugar de edición: editorial. Por exemplo:
  Eldridge, K., Davidson, J., Harwood, C., van Wyk, G. (1993). Eucalypt domestication and breeding. Oxford, UK: Clarendon Press.
 • Capítulos de libros, apelido do autor, inicial/is do nome. Data de publicación (ano). Título do capítulo. En: Apelidos e iniciais do/s editores (Ed. ou Eds.). Título do libro. Lugar de edición: editorial. Páxinas do capítulo. Por exemplo:
  Balzer, I., Hoecker, B., Kapp, H., Batolomaeus, B. (2000). Occurrence and comparative physiology of melatonin in evolutionary diverse organisms. In: Vanden Driessche, T., Guisset, J-L., Petieau-de Vries, G.M. (Eds). The redox state and circadian rhythms. Dordrecht: Kluwer, pp. 95–119.
 • Artigos de revistas, apelido do autor, inicial/is do nome. Data de publicación (ano). Título. Nome abreviado da revista. Volume: páxinas inicial e final separada por un guión. Por exemplo:
  Fujiwara, T., Maisonneuve, S., Isshiki, M., Mizutani, M., Chen, L., Wong, HL., Kawasaki, T., Shimamoto, K. (2010). Sekiguchi lesion gene encodes a cytochrome P450 monooxygenase that catalyzes conversion of tryptamine to serotonin in rice. J. Biol Chem. 285: 11308-11313
 • Páxinas web, autor/es ou institución responsable do documento. Ano do documento entre parénteses. Título do documento. Data de recuperación e páxina web de orixe. Por exemplo:
  Institute of Higher Education, Shangai Jiao Tong University. (2008). Academic Ranking of World Universities. Recuperado o 10 de xaneiro de 2010 de http://www.arwu.org/.
 • Normativas/Informes, etc. Aportaránse os datos imprescindibles do organismo correspondente e da súa localización.