facultad

Guía da Facultade

A Guía da Facultad de Bioloxía confeccionouse para dar a coñecer o centro no referente a:

CONTIDOS:

  • Estructura
  • Oferta formativa
  • Metodoloxía docente
  • Plan de Acción Titorial
  • Saídas profesionais das titulacións
  • Requisitos de acceso aos estudos
  • Servizos do centro
  • Instalacións para docencia e investigación
  • Liñas de investigación
  • Outros aspectos docentes e administrativos de interese para os futuros alumnos
guia de la facultad