facultad

Comisión de Calidade

A Comisión de Calidade da Facultade de Bioloxía é un órgano colexiado que supervisa e promove os diferentes sistemas e procesos vencellados á calidade (SGC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a análise de resultados e indicadores así como a planificación e seguimento de accións de mellora consecuentes.

Regulamento de réxime interno da Comisión de Calidade

De acordo co Manual de Calidade, a Comisión de Calidade ten as seguintes funcións:

  • Examinar a planificación do SGIC da Facultade.
  • Coordinar os obxectivos anuais de calidade da Facultade e comprobar a súa execución.
  • Seguir a eficiencia dos procedementos mediante os indicadores establecidos.
  • Estudar e aprobar a implantación das propostas de mellora do SGIC.
  • Avaliar os resultados das enquisas de satisfacción e propoñer as melloras que poidan derivar dos resultados.
  • Propoñer a creación de grupos ou equipos de mellora, para atender a resolución de puntos febles detectados no proceso de avaliación.
Nome Estatus Cargo
Jesús M. Míguez Miramontes Presidente Decano
Mercedes Gallardo Medina Secretaria Coordinadora de Calidade
Enlace de Igualdade
Jose Luís Soengas Fernández Vogal Coordinador Mestrado en Acuicultura
Alberto Velando Rodríguez Vogal Coordinador Mestrado en Biodiversidade Terrestre
José Manuel García Estévez Vogal Coordinador Mestrado en Bioloxía Marina
Diana Valverde Pérez Vogal Coordinadora Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada
José Antonio Lamas Castro Vogal Coordinador Mestrado en Neurociencia
Josefina Garrido González Vogal Coordinadora Mestrado en Profesorado
Paloma Morán Martínez Vogal Coordinadora Mestrado en Xenómica e Xenética
Manuel Ángel Pombal Diego Vogal Coordinador de mobilidade e relacións externas
Pedro Pablo Gallego Veigas Vogal Representante PDI Grao e Mestrado
Raúl Iglesias Blanco Vogal Representante PDI Grao e Mestrado
Carmen Sieiro Vázquez Vogal Representante PDI Grao e Mestrado
María Fariza Novoa Vogal Administradora de centro
Isabel Caride Fernández Vogal Representante PAS, secretaría de alumnos
Manuel Eduardo Gallardo Ortega Vogal Representante PAS, técnico de laboratorio
Pablo Amaro Blanco Vogal Alumno de grao
María Otero Alonso Vogal Alumna de grao
Mauro Rivas Ferreiro Vogal Alumno de mestrado
Sofía Rosendo Lamas Vogal Alumna de mestrado
Antía Verde Rodríguez Vogal Alumna de doutoramento
Daniel Pérez Estévez Vogal Egresado
Jonatan Reboredo Durán Vogal Egresado
José Pelayo Míguez Baños Vogal Representante da sociedade, COBG
Maruxa Pérez Vázquez Vogal Representante da sociedade, empregadora
José Miguel Dorribo Rivera Vogal Área de Calidade