banner

Plan de Estudos

Créditos totais ofertados: 276. O alumno debe cursar polo menos 240 créditos dos ofertados.

Plan de Estudos
MóduloMateriaAsignaturaECTSTipoCursoSem.
Básico Bioloxía Evolución 6 OB
Solo, medio acuático e clima 6 OB
Técnicas básicas de laboratorio 9 OB
Técnicas básicas de campo e teledetección 9 OB
Física Física dos procesos biolóxicos 6 OB
Xeoloxía Xeoloxía 6 OB
Matemáticas Matemáticas aplicadas á bioloxía 6 OB
Química Química aplicada á bioloxía 6 OB
Estatística Bioestatística 6 OB
MóduloMateriaAsignaturaECTSTipoCursoSem.
Obrigatorio Bioquímica Bioquímica I 6 OB
Bioquímica II 6 OB
Botánica Botánica I: Algas e fungos 6 OB
Botánica II: Arquegoniadas 6 OB
Citoloxía e Histoloxía Citoloxía e Histoloxía animal e vexetal I 6 OB
Citoloxía e Histoloxía animal e vexetal II 6 OB
Microbioloxía Microbioloxía I 6 OB
Microbioloxía II 6 OB
Zooloxía Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos 6 OB
Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados 6 OB
Xenética Xenética I 6 OB
Xenética II 6 OB
Ecoloxía Ecoloxía I 6 OB
Ecoloxía II 6 OB
Fisioloxía animal Fisioloxía animal I 6 OB
Fisioloxía animal II 6 OB
Fisioloxía vexetal Fisioloxía vexetal I 6 OB
Fisioloxía vexetal II 6 OB
Técnicas avanzadas Técnicas avanzadas en bioloxía 6 OB
Inmunoloxía e Parasitoloxía Inmunoloxía e Parasitoloxía 6 OB
MóduloMateriaAsignaturaECTSTipoCursoSem.
Profesionalizante Análise e diagnóstico Análise e diagnóstico clínico 6 OP
Análise e diagnóstico medioambiental 6 OP
Análise e diagnóstico agroalimentario 6 OP
Produción Produción animal 6 OP
Produción vexetal 6 OP
Produción microbiana 6 OP
Xestión do medio ambiente Avaliación de impacto ambiental 6 OP
Biodiversidade: xestión e conservación 6 OP
Xestión e conservación de espazos 6 OP
Contaminación Contaminación 6 OP
Xestión e control de calidade Xestión e control de calidade 6 OP
Prácticas externas Prácticas externas 6 OP
MóduloMateriaAsignaturaECTSTipoCursoSem.
Proxecto e TFG Proxecto Redacción e execución de proxectos 6 OB
Traballo Fin de Grao 18 OB