banner

Acceso e Admisión

Oferta / Demanda


Relación Oferta / DemandaCurso Académico
2010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016
Prazas Ofertadas / Demandas 98,46% 100,00% 96,97% 98,68% 93,75% 94,94%
Demandas / Prazas Ofertadas 101,56% 100,00% 103,13% 101,33% 106,67% 105,33%

Matrícula


Información previa á matriculación sobre acceso e admisión

O perfil de ingreso recomendado sería o daqueles estudantes procedentes de Bacharelato (do ámbito científico ou tecnolóxico) que teñan superada a Proba de Acceso á Universidade (PAU), e o de Técnicos Superiores formados nos Ciclos Superiores de Formación Profesional (CSFP) das ramas científica e sanitaria. Asimesmo, valorarase o ingreso de titulados universitarios con perfil científico-técnico. A titulación de Grao en Bioloxía require que o estudante posúa unha serie de aptitudes, coñecementos e características persoais para facilitar a súa adaptación aos estudos.

Por iso, o futuro estudante de Bioloxía debería:

 • Posuír un amplo coñecemento das ciencias básicas: física, química, matemáticas e bioloxía. Son recomendables os coñecementos de xeoloxía e a ser posible coñecemento do idioma inglés, polo menos a nivel de comprensión.
 • Expresarse axeitadamente de forma oral e escrita.
 • Ter interese polos temas que se relacionan coa natureza e inquietude por coñecer os seres vivos e os seus procesos vitais, así como preocuparse polos problemas medioambientais.
 • Posuír capacidade de observación e análise, motivación para o traballo de campo e de laboratorio, disciplina de estudo e estar disposto a ser parte activa do proceso ensinanza aprendizaxe, con preocupación pola calidade e motivación polo cumprimento dos obxectivos.

Número de prazas ofertadas: 75

 

O Real Decreto 1892/2008, de 14 de novembro, modificado polo Real Decreto 558/2010, regula as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas. En ditas normativas establécese que poderán acceder ás ensinanzas universitarias os seguintes grupos:

 • Estudantes en posesión do título de bacharelato que teñan superado a proba de acceso á universidade (PAU): artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
 • Estudantes procedentes de sistemas educativos de estados membros ou doutros estados cós que España teña suscrito acordos internacionais: artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
 • Estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros, previa solicitude de homologación do título de orixe ao título español de Bacharelato.
 • Estudantes en posesión dos títulos de Técnico Superior correspondentes ás ensinanzas de Formación Profesional e Ensinanzas Artísticas ou de Técnico Deportivo Superior correspondentes ás Ensinanzas Deportivas: artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, de Educación.
 • Maiores de 25 anos: Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades.
 • Persoas que acrediten experiencia laboral ou profesional, según o previsto no artigo 42.4 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a anterior.
 • Maiores de 45 anos: artigo 42.4 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a anterior.
 • Titulados universitarios: poderán acceder aqueles que estén en posesión dun título universitario oficial de Grao ou título equivalente; estén en posesión dun título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación das ensinanzas universitarias ou título equivalente; haxan cursado estudos universitarios parciais no estranxeiro ou, habéndoos finalizado, non obtiveran a súa homologación en España e desexen continuar estudos nunha universidad española. Neste suposto, será requisito indispensable que a universidade de orixe recoñeza polo menos 30 créditos.
CursoPrazasOpción de AccesoNotaOcupaciónPreferenciaAdecuación
PAAUR>30FP>25Titulados
2009-2010 64 71 0 5 0 1   - - -
2010-2011 64 71 0 4 0 0 6,430 98,44% 89,06% 65,08%
2011-2012 64 59 0 7 0 1 6,430 93,75% 93,75% 75,00%
2012-2013 64 74 0 6 1 1 7,180 101,56% 131,25% 80,00%
2013-2014 75 84 0 10 1 2 7,270 100,00% 153,33% 77,33%
2014-2015 75 84 1 15 0 1 7,670 101,33% 149,33% 80,26%
2015-2016 75 70 13 13 1 1 8,090 102,67% 146,67% 79,22%

Nota de corte (2016-2017): 8,234