banner

facultad

docencia

alumnado

banner

profesion

Grao en Bioloxía

O Grao en Bioloxía é unha titulación adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), que da continuidade aos anteriores estudos de Licenciatura que fomaron parte da Facultade de Bioloxía dende a súa creación. Polo tanto, ao igual que na Licenciatura, o obxectivo principal do Grao en Bioloxía é formar biólogos con capacidade para comprender o funcionamento e o comportamento dos seres vivos, a súa orixe e evolución, e a súa relación có medio que os rodea.

Ademáis da formación básica que calquer biólogo debe posuír, o Grao en Bioloxía inclúe un módulo profesionalizante con orientacións específicas nas que se adquiren competencias para a aplicación dos coñecementos biolóxicos aos campos de sanidade, industria e sistemas produtivos, novas tecnoloxías e medio ambiente.

No actual sistema EEES, a duración dos estudos mídese en créditos ECTS, que representan o volume ou carga de traballo do estudante para adquirir os obxectivos formativos (especificados en térmos de resultados da aprendizaxe e competencias que deben ser adquiridas). Na Universidade de Vigo, a normativa establece que un crédito ECTS correspóndese con 25 horas de traballo do alumno, das cales 10 horas deberán ser de actividades presenciais (docencia de aula, laboratorio, seminarios, etc), mentras que o resto de horas corresponde ao traballo autónomo do alumno (preparación de traballos, resolución de problemas, estudo, etc).

En función disto, o Grao en Bioloxía estructúrase nuna serie de módulos ou agrupacións de materias que calquer alumno debe cursar ao longo de 4 anos académicos. De forma resumida, estos módulos (e os seus correspondentes créditos ECTS) son os seguintes:

MóduloCarácter formativoCursoECTS
Básico Formación común do ámbito de ciencias experimentais 60
Obrigatorio Formación específica para graduados en bioloxía 2º y 3º 120
Profesionalizante (materias optativas) Formación orientada ás saídas profesionais da bioloxía 36
Proxecto e Traballo Fin de Grao Inclúe as materias de ‘Redacción e Execución de Proxectos’ e ‘TFG 24

 

Formación práctica e orientada ao ámbito profesional

O ambiente científico e investigador da Facultade de Bioloxía facilita que o estudante de Grao se forme nun entorno práctico, no que aplica os coñecementos adquiridos aos ámbitos onde normalmente desenvolve a súa actividade profesional: sanidade (biomediciña), industria e servizos productivos (biotecnoloxía), novas tecnoloxías (bioinformática), medio ambiente (biodiversidade, xestión e control medioambiental), e procesos de control de calidade.

Asimesmo o futuro graduado dótase de ferramentas específicas que poderá aplicar en tarefas de investigación, divulgación científica e aquelas relacionadas coa formación e a docencia.