banner

Outros documentos do SGC


Planificación e desenvolvemento estratéxico

Política e obxectivos de calidade
Misión e visión

Revisión pola dirección

Informe de revisión do sistema pola dirección

Xestión de queixas, suxestións e parabéns

Rexistrar unha QSP
Procedemento interno de xestión das QSP

Satisfacción das usuarias e usuarios

Plan anual de avaliación

Seguimento e mellora das titulacións

Informes anuais de seguimento dos títulos
Informes finais de avaliación dos títulos de ACSUG
Informes de revisión interna


Planificación e desenvolvemento da ensinanza

Informe de accións de coordinación
Procedemento para o seguimento e control da docencia

Promoción das titulacións

Plan de promoción do centro

Orientación ao estudante

Plan de Acción Titorial
Informe final de avaliación do PAT

Xestión das prácticas académicas externas

Criterios de asignación das prácticas curriculares

Información pública e rendemento de contas

Plan operativo de información pública

Xestión dos recursos materiais

Criterios de selección dos recursos materiais e provedores