alumnado

Actividades do PAT

De xeito rutinario en cada curso académico se levan a cabo:
  • Reunións de presentación do PAT e de información xeral sobre a universidade e a titulación. Inclúen os actos de benvida e diversas actividades de información e orientación deseñadas para os alumnos recén chegados á universidade. Nelas participan o Decano e os Coordinadores do PAT.
  • Reunións de información xeral sobre o PAT en cada curso. Nelas participan os Coordinadores do PAT ou, por delegación, os Coordinadores de curso.
  • Reunións titoriais. Ao longo do curso académico cada titor convoca varias reunións có grupo de alumnos que ten asignados na súa titoría. No Grao en Bioloxía preténdese consolidar a relación titor-alumno mantendo estable o grupo de alumnos asignado a cada titor durante todos os cursos da titulación.
  • Reunións de orientación académica (estudos de posgrao). Dirixense aos alumnos de cuarto curso, orientándoos sobre os estudos de posgrao e en especial sobre as titulacións que oferta a Facultade de Bioloxía.
  • Reunións de orientación ao ámbito laboral. Inclúen charlas con egresados, charlas organizadas polo COBG e talleres de orientación laboral. Nestes últimos os alumnos reciben formación teórico-práctica sobre busca de emprego.

Grao en Bioloxía Curso 2018-2019

1º CURSO | 2º CURSO | 3º CURSO | 4º CURSO

ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
Actividade
1. Benvida e presentación do grao (Responsable: Decano)
Información xeral sobre a universidade, o centro e a titulación
2. PAT e enquisas (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Presentación aos alumnos / Información sobre enquisas
3. Servizo de Deportes (Responsable: Servizo de Deportes)
Coñecendo a área de benestar, saúde e deporte
4. Guías docentes e competencias (Responsable: Equipo decanal)
Importancia das guías docentes / Competencias da titulación
5. Programas de Mobilidade (Responsable: Vicedecana de Relacións Externas)
Información sobre os programas de mobilidade
6. Área de Igualdade (Responsable: Unidade de Igualdade)
Información sobre a Área de Igualdade
7. Delegación de Alumnos de Bioloxía (Responsable: Representante da delegación de alumnos)
Presentación por parte dun membro da delegación de alumnos desta asociación.
8. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Servizos ao alumnado / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Cuestionarios alumnos
9. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
10. Sesión final PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado sobre o PAT
Actividade
Conferencia inagural (Responsable: Profesor da titulación)
Sesión de acollida da biblioteca (Responsable: Biblioteca Uvigo)
Presentación aos alumnos / Normativas e funcionamento
Cómo redactar un informe. Cómo facer una presentación (Responsable: Equipo Decanal)
Explicación de cómo facer un informe e unha presentación
Coñecendo as normas (Responsable: Equipo decanal)
Normas xerais da facultade, para traballar no laboratorio e no campo.
Obradoiros (Responsable: Equipo decanal)
Cómo redactar un informe e facer unha presentación. Técnicas de comunicación oral.
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Presentación / Desenvolvemento de titorías / planificación do semestre / Oferta de reunións individuais
2ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Guías docentes / enfoque y dificultad del trabajo / planificación de actividades de las materias
3ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación e preparación de exames / detección de dificultades / Reflexión sobre motivación, inseguridades,...
4ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
5ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación do 2º semestre / Reflexión sobre o enfoque e as dificultades do traballo
6ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Situación actual / Rendemento académico e dificultades / Preparación para xullo (se procede) / Reflexión seguinte curso
ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
Actividade
1. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Intercambio de datos de alumnos
2. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
3. Sesión final e avaliación do PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado có PAT
Actividade
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Presentación / Desenvolvemento de titorías / planificación do semestre / Oferta de reunións individuais
2ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación e organización temporal / Detección dificultades de adaptación ao curso e seguimento de materias
3ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
4ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Rendemento académico e dificultades / Preparación para xulllo (se procede) / Reflexión seguinte curso
ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
Actividade
Sesión de presentación de seguinte curso (Responsable: Decano)
Intercambio de reflexións e ideas sobre temas de interese
1. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Intercambio de datos de alumnos
3. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
4. Sesión final e avaliación do PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado có PAT
Actividade
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Presentación / Desenvolvemento de titorías / planificación do semestre / Oferta de reunións individuais
2ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación e organización temporal / Detección dificultades de adaptación ao curso e seguimento de materias
3ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
4ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Rendemento académico e dificultades / Preparación para xullo (se procede) / Reflexión seguinte curso
ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
Actividade
1. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Intercambio de datos de alumnos
2. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
3. Sesión final e avaliación do PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado có PAT
Actividade
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Tutor de alumnos)
Presentación / Dificultades encontradas y experiencia / planificación del semestre / Oferta de reuniones individuales
Curso online da biblioteca (Responsable: Coordinadores PAT, Biblioteca)
Como afrontar un traballo académico: aprendendo a buscar, usar e comunicar a información
2ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
Taller competencias (Responsable: Coordinadores PAT, FUVI)
Habilidades persoais / Habilidades sociais
Taller Orientación Laboral (Responsable: Coordinadores PAT, FUVI)
Técnicas de busca de traballo / Currículum e cartas de presentación / Entrevista de emprego
Taller Saídas profesionais (Responsable: Coordinador PAT, FUVI)
Bioloxía no mundo laboral / Saídas profesionais dos biólogos / Expectativas de emprego
Sesión informatva sobre mestrados da facultade (Responsable: Coordinadores PAT)
Presentación dos mestrados ofertados na Facultade de Bioloxía
Sesión informativa sobre saídas profesionais (Responsable: Coordinadores PAT, COBGA)
Coloquio no que participan diferentes profesionais do ámbito da bioloxía
3ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Rendemento académico e dificultades / Preparación para xullo (se procede) / Reflexión final de titulación