alumnado

Actividades do PAT

De xeito rutinario en cada curso académico se levan a cabo:
  • Reunións de presentación do PAT e de información xeral sobre a universidade e a titulación. Inclúen os actos de benvida e diversas actividades de información e orientación deseñadas para os alumnos recén chegados á universidade. Nelas participan o Decano e os Coordinadores do PAT.
  • Reunións de información xeral sobre o PAT en cada curso. Nelas participan os Coordinadores do PAT ou, por delegación, os Coordinadores de curso.
  • Reunións titoriais. Ao longo do curso académico cada titor convoca varias reunións có grupo de alumnos que ten asignados na súa titoría. No Grao en Bioloxía preténdese consolidar a relación titor-alumno mantendo estable o grupo de alumnos asignado a cada titor durante todos os cursos da titulación.
  • Reunións de orientación académica (estudos de posgrao). Dirixense aos alumnos de cuarto curso, orientándoos sobre os estudos de posgrao e en especial sobre as titulacións que oferta a Facultade de Bioloxía.
  • Reunións de orientación ao ámbito laboral. Inclúen charlas con egresados, charlas organizadas polo COBG e talleres de orientación laboral. Nestes últimos os alumnos reciben formación teórico-práctica sobre busca de emprego.

Grao en Bioloxía Curso 2016-2017

1º CURSO | 2º CURSO | 3º CURSO | 4º CURSO

ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
ActividadeData
1. Benvida e presentación do grao (Responsable: Decano)
Información xeral sobre a universidade, o centro e a titulación
06/09/2016 - 11:00 h
Actividade grupal
2. PAT e enquisas (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Presentación aos alumnos / Información sobre enquisas
06/09/2016 - 12:00 h
Actividade grupal
3. Presentación da Delegación de Alumnos de Bioloxía (Responsable: Representante da delegación de alumnos)
Presentación por parte dun membro da delegación de alumnos desta asociación.
06/09/2016 - 13:00 h
Actividade grupal
4. Guías docentes e competencias (Responsable: Equipo decanal)
Importancia das guías docentes / Competencias da titulación
07/09/2016 - 10:00 h
Actividade grupal
5. Programas de Mobilidade (Responsable: Vicedecana de Relacións Externas)
Información sobre os programas de mobilidade
07/09/2016 - 11:00 h
Actividade grupal
6. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Servizos ao alumnado / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Cuestionarios alumnos
09/09/2016 - 12:30 h
Actividade grupal
7. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
20/01/2017 - 11:30 h
Actividade grupal
8. Sesión final PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado sobre o PAT
19/05/2017 - 09:00 h
Actividade grupal
ActividadeData
Conferencia inagural (Responsable: Profesor da titulación) 07/09/2016 - 12:15 h
Sesión de acollida da biblioteca (Responsable: Biblioteca Uvigo)
Presentación aos alumnos / Normativas e funcionamento
08/09/2016 - 10:00 h
Actividade grupal
Cómo redactar un informe. Cómo facer una presentación (Responsable: Equipo Decanal)
Explicación de cómo facer un informe e unha presentación
08/09/2016 - 12:00 h
Actividade grupal
Coñecendo as normas (Responsable: Equipo decanal)
Normas xerais da facultade, para traballar no laboratorio e no campo.
08/09/2016 - 12:00 h
Actividade grupal
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Titor de alumnos1)
Presentación / Desenvolvemento de titorías / planificación do semestre / Oferta de reunións individuais
23/09/2016 - 13:00 h
Actividade grupal
2ª Reunión: Sesión de seguimiento (Responsable: Titor de alumnos)
Guías docentes / enfoque y dificultad del trabajo / planificación de actividades de las materias
04/11/2016 - 13:00 h
Actividade grupal
3ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación e preparación de exames / detección de dificultades / Reflexión sobre motivación, inseguridades,...
05/12/2016 - 10:00 h
Actividade grupal
4ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
20/01/2017 - 12:30 h
Actividade grupal
5ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación do 2º semestre / Reflexión sobre o enfoque e as dificultades do traballo
30/03/2017 - 17:00 h
Actividade grupal
6ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Situación actual / Rendemento académico e dificultades / Preparación para xullo (se procede) / Reflexión seguinte curso
31/05/2017 - 11:00 h
Actividade grupal

1 Os profesores titores que necesiten un aula para a realización da titoría deberán reservala previamente e informar o grupo de alumnos que titorizan. O resto de profesores utilizará o seu despacho e/ou laboratorio.

ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
ActividadeData
1. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Intercambio de datos de alumnos
06/09/2016 - 10:00 h
Actividade grupal
2. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
23/01/2017 - 09:00 h
Actividade grupal
3. Sesión final e avaliación do PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado có PAT
08/05/2017 - 12:00 h
Actividade grupal
ActividadeData
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Titor de alumnos1)
Presentación / Desenvolvemento de titorías / planificación do semestre / Oferta de reunións individuais
12/09/2016 - 13:00 h
Actividade grupal
2ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación e organización temporal / Detección dificultades de adaptación ao curso e seguimento de materias
30/11/2016 - 11:00 h
Actividade grupal
3ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
10/02/2017 - 12:00 h
Actividade grupal
4ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Rendemento académico e dificultades / Preparación para xulllo (se procede) / Reflexión seguinte curso
29/05/2017 - 13:00 h
Actividade grupal

1 Os profesores titores que necesiten un aula para a realización da titoría deberán reservala previamente e informar o grupo de alumnos que titorizan. O resto de profesores utilizará o seu despacho e/ou laboratorio.

ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
ActividadeData
Sesión de presentación de seguinte curso (Responsable: Decano)
Intercambio de reflexións e ideas sobre temas de interese
23/01/2017 - 11:00 h
Actividade grupal
1. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Intercambio de datos de alumnos
02/09/2016 - 10:00 h
Actividade grupal
3. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
23/01/2017 - 09:00 h
Actividade grupal
4. Sesión final e avaliación do PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado có PAT
08/05/2017 - 13:00 h
Actividade grupal
ActividadeData
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Titor de alumnos1)
Presentación / Desenvolvemento de titorías / planificación do semestre / Oferta de reunións individuais
20/09/2016 - 16:00 h
Actividade grupal
2ª Reunión: Sesión de seguimento (Responsable: Titor de alumnos)
Planificación e organización temporal / Detección dificultades de adaptación ao curso e seguimento de materias
02/12/2016 - 13:00 h
Actividade grupal
3ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
26/01/2017 - 13:00 h
Actividade grupal
4ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Rendemento académico e dificultades / Preparación para xullo (se procede) / Reflexión seguinte curso
29/05/2017 - 18:00 h
Actividade grupal

1 Os profesores titores que necesiten un aula para a realización da titoría deberán reservala previamente e informar o grupo de alumnos que titorizan. O resto de profesores utilizará o seu despacho e/ou laboratorio.

ActividadeData
1. Presentación do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Designación de Titores / Presentación do PAT a Titores / Calendario de actividades / Asignación Titores-Alumnos
Inicio do curso
Actividade grupal
2. Seguimento continuo do PAT (Responsable: Coordinadoras do PAT)
Recollida de evidencias / Asesoramento e apoio as titorías / Seguimento do PAT / Resolver dificultades
Durante o curso
Actividade grupal
3. Análise e avaliación final do PAT (Responsable: Coordinadores e Titores)
Cuestionarios de satisfacción do alumnado / Análise das evidencias de seguimento e das dificultades / Elaboración da memoria final
Final do curso
Actividade grupal
ActividadeData
1. Sesión informativa de acollida (Responsable: Coordinador de curso)
Presentación / Organización do curso (materias, horarios,...) / Titorías / Intercambio de datos de alumnos
05/09/2016 - 09:00 h
Actividade grupal
2. Sesión de seguimento (Responsable: Coordinador de curso)
Seguimento da actividade titorial / Planificación do 2º semestre / Intercambio de reflexións e ideas
30/01/2017 - 18:00 h
Actividade grupal
3. Sesión final e avaliación do PAT (Responsable: Coordinador de curso)
Análise dos resultados académicos e titoriais / Enquisas de satisfacción do alumnado có PAT
18/04/2017 - 09:30 h
Actividade grupal
ActividadeData
1ª Reunión: Sesión Presentación e Planificación (Responsable: Tutor de alumnos1)
Presentación / Dificultades encontradas y experiencia / planificación del semestre / Oferta de reuniones individuales
16/09/2016 - 13:00 h
Actividade grupal
Curso online da biblioteca (Responsable: Coordinadores PAT, Biblioteca)
Como afrontar un traballo académico: aprendendo a buscar, usar e comunicar a información
2º Cuadrimestre
Actividade individual
2ª Reunión: Sesión de seguimento e planificación (Responsable: Titor de alumnos)
Análise rendemento académico e dificultades atopadas / Planificación do 2º semestre
22/02/2017 - 11:00 h
Actividade grupal
Taller competencias (Responsable: Coordinadores PAT, FUVI)
Habilidades persoais / Habilidades sociais
06/03/20172 - 10:00 h
Actividade grupal
Taller Orientación Laboral (Responsable: Coordinadores PAT, FUVI)
Técnicas de busca de traballo / Currículum e cartas de presentación / Entrevista de emprego
13/03/20172 - 10:00 h
Actividade grupal
Taller Saídas profesionais (Responsable: Coordinador PAT, FUVI)
Bioloxía no mundo laboral / Saídas profesionais dos biólogos / Expectativas de emprego
20/03/20172 - 10:00 h
Actividade grupal
Sesión informatva sobre mestrados da facultade (Responsable: Coordinadores PAT)
Presentación dos mestrados ofertados na Facultade de Bioloxía
Por determinar2
Actividade grupal
Sesión informativa sobre saídas profesionais (Responsable: Coordinadores PAT, COBGA)
Coloquio no que participan diferentes profesionais do ámbito da bioloxía
Por determinar2
Actividade grupal
3ª Reunión: Sesión final do curso (Responsable: Titor de alumnos)
Rendemento académico e dificultades / Preparación para xullo (se procede) / Reflexión final de titulación
11/05/2017 - 13:00 h
Actividade grupal

1 Os profesores titores que necesiten un aula para a realización da titoría deberán reservala previamente e informar o grupo de alumnos que titorizan. O resto de profesores utilizará o seu despacho e/ou laboratorio.

2 As datas e horas son orientativas e se concretarán durante o curso.