alumnado

Matrícula

Curso académico 2017-2018


Titulación Prazas Uvigo
Grao en Bioloxía 75
Mestrado en Acuicultura 10
Mestrado en Bioloxía Mariña 10
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 15
Mestrado en Neurociencia 10
Mestrado en Profesorado 20

PREZOS

  • Decreto 65/2017, do 6 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial no ensino universitario para o curso 2017-2018.
  • Calendario para o pagamento de prezos públicos:
    • En efectivo: Efectuaráse no período indicado na folla de liquidación.
    • Con tarxeta: Efectuaráse rematado o proceso de matrícula e verificaráse que foi realizado correctamente.
    • Mediante domiciliación bancaria (dende o 01/02/2017 NON se poderán emitir pagos domiciliados):
    • Prazos de pagamento

ADMISIÓN E SELECCIÓN

O acceso á titulación ríxese polo establecido na orde EDU/1434/2009, de 29 de maio, pola que se actualizan os anexos do Real Decreto 1892/2008 de 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso aos títulos oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas.

As vías e requisitos de acceso dos novos estudantes serán as reguladas pola normativa estatal e autonómica correspondente.

Poden cursar satisfactoriamente os estudos os titulados/as de bacharelato en calquera das súas ramas, preferiblemente as relacionadas co ámbito. Todo esto aparece perfectamente definido nas convocatorias de matrícula que para cada curso académico se convocan por Resolución Reitoral conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo (DOG do 02/02/2010) e en aplicación do disposto no Real Decreto 69/2000 de 21 de xaneiro (BOE do 22/01/2000), polo que que se regulan os procedementos para o ingreso nos centros universitarios.