alumnado

Matrícula

Curso académico 2018-2019


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Bioloxía 75 RR 30/05/2018 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Mestrado en Acuicultura 10 RR 06/06/2018 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Bioloxía Mariña 10
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 15
Mestrado en Neurociencia 10
Mestrado en Profesorado 20
Mestrado en Biodiversidade Terrestre 10
Mestrado en Xenómica e Xenética 15
Doutoramento en Metodoloxía e
Aplicacións en Ciencias da Vida
20 RR 06/06/2018 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica 6
Doutoramento en Endocrinoloxía 5
Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada 10
Doutoramento en Nanomedicina 4
Doutoramento do Mar xx

PREZOS

Decreto 68/2018, do 21 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2018-2019.
Resolución reitoral do XX de maio de 2018 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2018/2019.
Resolución Reitoral do XX de xullo de 2018 pola que se establece o prezo de matrícula, no curso 2018/2019, para o estudantado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos/as os/as nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles/as a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, tanto en grao como en mestrado.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo