banner

Degree results

Indicadores de matrícula


Evolución da nota


Evolución da matrícula


Taxas académicas


 

Resultados de enquisas de satisfacción


Resultado das enquisas de satisfacción do estudantado coa titulación
Aspecto a valorar (de 1 a 5)2017/2018
Organización e desenvolvemento 3,19
Información e transparencia 3.38
Sistema de garantía de calidade 3.14
Recursos humanos 3.76
Recursos materiais e servizos 3.58
Resultados de aprendizaxe 3.42
Valoración global 3.37

Anos anteriores: 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 ata 2009/2010

 

Resultado das enquisas de satisfacción do profesorado coa titulación
Aspecto a valorar (de 1 a 5)2016/2017
Obxectivos e competencias 4.30
Planificación (e desenvolvemento das ensinanzas) 4.16
Recursos humanos 3.75
Recursos materiais e servizos 4.22
Resultados 3.92
Orientación ao estudantado 4.06
Xestión de Calidade 3.98

Anos anteriores: 2014/2015 | 2013/2014 ata 2009/2010